Zaloguj się


Koło nasze prowadzi gospodarkę łowiecką na dwóch dzierżawionych obwodach, obwodzie nr 44 Falmirowice i nr 115 Goświnowice. Możesz zobaczyć położenie dzierżawionych obwodów na mapie obwodów łowieckich Opolszczyzny.

Obwód łowiecki nr 44 „Falmirowice” o powierzchni 8 238 ha to obwód leśny, przylegający od wschodu do miasta Opole. Leży on na terenie Nadleśnictwa Opole, w Rejonie Hodowlanym Borów Stobrawskich, w powiecie opolskim, w gminach: Chrząstowice, Tarnów Opolski i Opole. Należy do grupy obwodów sklasyfikowanych jako średnie. W jego centralnej części znajduje się rozległy, zwarty kompleks leśny o powierzchni 4 650 ha (z czego 4 250 ha w granicach obwodu łowieckiego nr 44), otoczony polami uprawnymi i terenami osiedlowymi. Największym mankamentem obwodu jest sąsiedztwo miasta Opola, które swoją zabudowa coraz głębiej wkracza w ostoje zwierzyny. Łowisko penetrują również bardzo licznie osoby spragnione wypoczynku na łonie natury, co stwarza poważne utrudnienia w prowadzeniu gospodarki łowieckiej. Pomimo tych ograniczeń łowisko jest bardzo zasobne, szczególnie w zwierzyn´ grubą. Średnie roczne pozyskanie w ostatnich latach to 70 jeleni, 90 dzików i 70 saren. Ma ono tendencję zwyżkowa i w ciągu ostatnich 25 lat wzrosło o ponad 100%.
Podobnie jak na całej Opolszczyźnie, zwierzyna drobna znajduje się tutaj w regresie. Ciekawym urozmaiceniem łowiska jest możliwość polowania na ptactwo wodno-błotne na rzece Odrze i licznych wyrobiskach. Obwód ten jest bardzo ciekawym pod względem przyrodniczym, gnieździ się tu orzeł bielik, występują bobry i wydry. Możesz zapoznać się z opisem granicy obwodu nr 44

Obwód łowiecki nr 115 „Goświnowice” to obwód polny, rozciągający się na północny zachód od miasta Nysa. Ma powierzchnię 3 280 ha i leży w powiecie nyskim, w gminach: Nysa i Otmuchów na terenie Nadleśnictwa Prudnik, w Rejonie Hodowlanym Przedgórza Wschodnio-Sudeckiego. Należy do grupy obwodów sklasyfikowanych jako bardzo słabe. Południowa jego granica opiera się na jeziorze Nyskim, a ciekawa rzeźba terenu, z licznymi pagórkami i wąwozami, rekompensuje brak większych lasów (jest ich w granicach obwodu zaledwie 180 ha w kilku małych kompleksach) oraz bardzo intensywną wielkoobszarową gospodarkę rolną. Problemem jest postępująca zabudowa, systematycznie uszczuplająca łowisko, oraz ruch turystyczny i rekreacja, szczególnie w pobliżu jeziora Nyskiego. Z gatunków łownych występują tu sarny, przechodnie dziki i zwierzyna drobna charakterystyczna dla łowisk polnych. Dużą atrakcja jest możliwość polowania na dzikie gęsi i kaczki w okresie ich jesiennych migracji. Średnie roczne pozyskanie w ostatnich latach jest stabilne i ogranicza się do 20 saren i kilku dzików. Zwierzyna drobna, poza ptactwem wodno-błotnym, jest nieliczna. Możesz zapoznać się z opisem granicy obwodu nr 115

 

Copyright Zbigniew Bocianowski bocian.z@o2.pl